Školní řád

 

Vydal: Mateřská škola U koníka s.r.o.

Místo poskytovaného vzdělávání: Hlavní 151, 253 01 Chýně

Název dokumentu:  Školní řád Mateřské školy U koníka s.r.o.

Vyhotovil: ředitelka školy Mgr. Lenka Jakubová

Projednáno na pedagogické radě dne: 3.1.2017

Čj.:  1/2017

Účinnost od: 3.1.2017

Aktualizace:

Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a zákonné zástupce dětí

 

Školní řád Mateřské školy U koníka s.r.o. Hlavní 151, Chýně byl zpracován v souladu s těmito platnými právními normami a předpisy:

 • Zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváni (Školský zákon)
 • Zákon 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, §50
 • Vyhláška MŠMT ČR č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Ustanoveni školního řádu:

 1. Organizace a provoz mateřské školy
 2. Práva a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidel vzájemných vztahů   zákonných zástupců  s učiteli mateřské školy
 1. Stravování dětí
 2. Péče o zdraví a bezpečnost dětí
 3. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 4. Oblečení a hygienické potřeby dětí v mateřské škole
 5. Režim dne
 6. Zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání
 7. Úplata za předškolní vzděláváni a stravováni
 8. Informování zákonných zástupců
 9. Závěrečná ustanovení

 

1. Organizace a provoz Mateřské školy U koníka s.r.o.

 Mateřská škola U koníka s.r.o., Chýně je jednotřídní soukromá škola s denním provozem pro děti od 2 do 6  let (7 let). Provoz školy je od 7,00 hod do 17,00 hod.

 1.1. Identifikační údaje o Mateřské škole U koníka s.r.o.

Název a sídlo školy:  Mateřská škola U koníka s.r.o., Hlavní 151, Chýně, 253 01

Statutární orgán právnické osoby: Mgr. Lenka Jakubová

Kontakt:mailto:skolkaukonika@gmail.com, www.chyneskolka.cz, tel:734 278 876

IČO: 03 794 130

Síť škol: Škola je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení od 1.9.2016  pod IPO 691 009 716

Kapacita mateřské školy: 20

Kapacita školní výdejny: 20

Využití zařízení: vzdělávání dětí předškolního věku

1.2. Přijímací řízení do mateřské školy a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

Přijímací řízení do mateřské školy 

Zápis provádí ředitelka školy v měsíci červnu, po ukončení zápisu do státní MŠ. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školky.

Na základě žádosti zákonného zástupce rozhoduje ředitelka o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále pak podle kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, stanovených ředitelkou školy.

S účinností od 1.1.2017 od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné pro státní občany ČR, kteří pobývají na území déle než 90 dnů, pro cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů a pro účastníky řízení o uděleni mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje  na děti s hlubokým mentálním postižením. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu nepřetržitých nejméně 4 hodin v časovém rozmezí provozu Mateřské školy. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy, jedná –li se o delší nepřítomnost dítěte ve vzdělávání musí vždy písemně požádat ředitelku mateřské školy o uvolnění dítěte ze vzdělávání.

Ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemným oznámením zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání. Ukončení předškolního vzdělávání není možné v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Ředitelka mateřské školy je oprávněna rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte jestliže

 • zjistí, že dítě bylo k předškolnímu vzdělávání přijato na základě nepravdivých údajů uvedených  zákonnými zástupci. Ředitelka mateřské školy je oprávněna v průběhu školního roku dvakrát vyzvat  zákonné zástupce dětí přijatých do mateřské školy, aby do stanovené lhůty ( která nesmí být kratší než 15 dní) doložili, že splnění podmínek, na základě kterých bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, stále trvá. Nedoloží-li zákonní zástupci dítěte, že splnění podmínek, na základě kterých bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, stále trvá, je ředitelka oprávněna rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání tohoto dítěte.
 • se dítě bez omluvy nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrad

1.3. Předávání a vyzvedávání dětí zákonnými zástupci

Děti se přijímají od  7:00 –9:00 hod., rodiče mají možnost přivádět děti i během dne, kromě doby vycházky či výletu. V případě, že rodiče chtějí dítě přivádět do MŠ jinak než do 9:00 hodin, je nezbytné tuto skutečnost nahlásit den předem, případně dlouhodobě domluvit s učitelkou. Na žádost rodičů může být provoz upraven za stanovený poplatek viz. čl. 9

Rodiče jsou povinni nahlásit případné zdravotní i jiné potíže (výskyt vší apod.) dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učiteli. Rodiče neponechávají děti v šatně samotné a řádně předají dítě učiteli na třídě.  Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají.

Vyzvedávání dětí se uskutečňuje dle potřeby rodičů, zpravidla po obědě 12,15 – 12,30 hodin nebo po odpoledním odpočinku 15,15 hodin. Učitelka smí předat dítě pouze zákonnému zástupci nebo pověřené osobě na základě písemného pověření, vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Předat dítěte pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti rodičů není možné. V případě, že si zákonný zástupce či jiná pověřená osoba dítě v provozní době nevyzvedne, je povinen doplatit čas pozdního vyzvednutí viz čl.9.

V době letních a zimních prázdnin (mezi vánočními svátky) může ředitelka omezit nebo přerušit provoz školy a to zejména z důvodů stavebních úprav, předpokládaného nižšího počtu dětí, docházejících v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům nejméně 2 měsíce předem. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů přerušit nebo omezit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení bezodkladně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Viz § 3 Vyhláška č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání.

1.4. Docházka dětí a omlouvání jejich nepřítomnosti 

Děti jsou přijímány na půldenní nebo celodenní docházku.

Zástupci dítěte ohlásí známou nepřítomnost dítěte předem a to osobně ve třídě učiteli mateřské školy nebo telefonicky na čísle:  734 278 876.

Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví dítě jeho zákonný zástupce nejdéle do 8:00hod daného dne.

Není-li dítě omluveno z docházky do mateřské školy z jakéhokoliv důvodu, platba školného i  stravného je započítána do doby než zákonný zástupce dítě omluví.

1.5. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů dítěte poskytnutých mateřské škole se řídí zákonem o ochraně osobních údajů.

 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidel vzájemných vztahů zákonných zástupců s učiteli mateřské školy

2.1. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Při vzdělávání mají děti práva, která jim zaručuje:

 • Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních lidských práv a svobod
 • Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti Ústavního pořádku
 • Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte § 21 odst. 1, Školský zákon
 • každé přijaté dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti
 • každé dítě má právo na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 • tato práva respektují všichni zaměstnanci mateřské školy při své práci či pověřená osoba

Rodiče jsou povinni vyzvednout dítě po skončení jeho vzdělávání ve třídě, popřípadě na školní zahradě mateřské školy a to v době určení k přebírání dětí zákonnými zástupci či pověřenými osobami. Učitel mateřské školy poskytne případné informace týkající se pobytu dítěte v mateřské škole.

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitel mateřské školy:

 • se pokusí  pověřené osoby kontaktovat telefonicky
 • informuje ředitelku školy
 • řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na městský úřad, který podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

Pokud si rodič nemůže vyzvednout osobně své dítě, bude jeho dítě vydáno pověřené osobě nebo zákonnému zástupci na základě písemného zmocnění (formulář u třídních učitelů nebo na internetových stránkách školy).

2.2. Základní práva a povinnosti rodičů

Rodiče mají právo:

– na informace o dětech, poskytování poradenských služeb

– na informaci o vzdělávacím programu

– pobývat ve třídě se svým dítětem v době adaptace a dle zájmu a po dohodě s učitelkou vstupovat do her svého dítěte

– podílet se na dění v mateřské škole a účastnit se různých programů, plánování programu

– podat k ředitelce školy stížnost, oznámení a podněty a usilovat tak o odstranění zjištěných nedostatků v mateřské škole

– v případě individuálního předškolního vzdělávání na kompenzační pomůcky podle § 16 odst. 2 písm.d)

Rodiče mají povinnosti:

– v případě pojistné události okamžitě informovat ředitelku školy

– při mimoškolních akcí, kdy jsou současně přítomni rodiče i učitelé mateřské školy, zodpovídají za své děti rodiče, nebo jimi pověřená třetí osoba

– rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny v telef. spojení, zdravotní pojišťovny, bydliště aj.

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

– dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy

– řídí se školním řádem mateřské školy

– dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti

Do mateřské školy patří pouze zcela  zdravé dítě, učitelé mateřské školy  mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě s nachlazením či jinými infekčními chorobami. Při výskytu známek onemocnění dítěte v průběhu dne, kontaktují třídní učitelé mateřské školy zákonného zástupce, informují ho o zdravotním stavu dítěte a domluví se na řešení.

Po ukončení infekční nemoci či úrazu dítěte může učitelka vyžadovat po rodičích či zákonných zástupcích dítěte  písemné potvrzení od osobního lékaře, že dítě je zdravé a může do kolektivu ostatních dětí.

Učitelé mateřské školy nesmí dětem podávat jakékoli léky, pokud zákonný zástupce nemá s mateřskou školou uzavřenou Dohodu o podávání léků a s výjimkou těžké alergie při náhlé nehodě (včelí bodnutí apod.), kdy rodiče předem dodají do mateřské školy lék v lékovce označeným názvem, množstvím k podání, dobou použitelnosti, jménem dítěte a to formou lékařské zprávy a sepsané dohody mezi mateřskou školou a zákonnými zástupci dítěte.

Rodiče nebo zákonný zástupce si může s ředitelkou nebo s učiteli mateřské školy dohodnout konzultace, předem ústně, nebo telefonicky – § 22, odst. 3 písm. b) Školský zákon.

 

3. Stravování dětí

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Pokud má dítě dietu potvrzenou pediatrem (zákonný zástupce je povinný doložit toto potvrzení), může škola po písemné dohodě se zákonnými zástupci vydat vlastní dietní stravu přinesenou zákonnými zástupci.

Organizace a rozsah školního stravování a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem – vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování.

Stravné domů se nedodává – výjimka „Při náhlém onemocnění se vydá oběd první den domů“ (pouze v nádobě na potraviny tzv. jídlo nosič, který si zákonný zástupce donese) v jiném případě nebude oběd vydán.

Stravné se hradí dle pokynů čl.9.

 

 4. Péče o zdraví a bezpečnost dětí 

Za bezpečnost dětí odpovídají učitelé mateřské školy od doby převzetí dětí od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci nebo jím pověřené osobě.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy určí ředitel mateřské školy dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům, a která je v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

Při zajišťování výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet učitelů mateřské školy nebo jiných pedagogických pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

Při vzdělávání dětí dodržují učitelé mateřské školy pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně-právní legislativa.

Do mateřské školy je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz.

Při náhlém onemocnění dítěte, či jeho úrazu jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni.

Při výskytu vší (infekční onemocnění) jsou rodiče povinni informovat učitele mateřské školy. Rodiče jsou povinni zahájit léčbu a předat dítě do kolektivu mateřské školy odvšivené. Diagnostikovat a léčit tuto nemoc mohou pouze rodiče, popř. lékaři, nikoli učitelé.

Při výskytu infekčních onemocnění škola postupuje podle pokynů OHS.

Zákonný zástupce dítěte musí při prvním nástupu dítěte doložit v Evidenčním listě potvrzení o zdravotním stavu dítěte vystavené lékařem, do mateřské školy může být přijímáno pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny v případě úrazů a nehod v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

Děti budou poučeny o škodlivosti návykových látek/alkohol, kouření, drogy a o bezpečném chování ve třídě, na zahradě a při pobytu venku, výletech a exkurzích.

 

5. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli mateřské školy a mezi učiteli mateřské školy a zákonnými zástupci dětí.

 

6. Oblečení a hygienické potřeby dětí v mateřské škole 

Sportovní oblečení na školní zahradu, převlečení do třídy, náhradní spodní prádlo a ponožky, bačkory – z bezpečnostních důvodů nesmí být pantofle, pyžamo ( pro děti, které mají potřebu spánku), holínky, pláštěnku, batůžek, kartáček na ústní hygienu .

Děti musí mít své věci řádně označené, podepsané. Rodiče provádí dětem kontrolu osobních věcí (košík x zásuvka, batůžek,.).

 

7. Režim dne 

Je stanoven pouze orientačně, je flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či změněné potřeby dětí. Základním kritériem pro uspořádání režimu dne je zajišťování správné životosprávy, intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku a potřebný odpočinek. Ve všech třídách je zajištěn pitný režim.

07.00 –  08.45   volné hry dětí dle jejich zájmu,práce s montessori pomůckami skupinová

práce, napodobování činnosti učitelky

08.45 – 09.00   ranní kruh, vítání dne, společné zpívání

I.varianta dopoledne

09.00 – 09.15   hygiena, svačina

09.15 – 10.00   rytmická část,chvilka soustředění, hlavní činnost dne

10.00 – 11.30   pobyt venku, práce na zahradě

II.varianta dopoledne

09.00 – 11.30   výlet (svačinu a pití do batůžku)

 

11.30 – 12.00   hygiena, oběd, čištění zubů

12.15 – 12.30   odchod dětí po obědě, příprava na odpočinek

12.30 – 14.30   pohádka před usnutím, polední klid

14.30 – 15.00  oblékání, hygiena, svačina

15.00 – 17.00  podle počasí – práce s montessori pomůckami, hry, volné činnosti, pobyt na

zahradě, rozchod dětí

 

8. Zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání 

Dítě má právo používat zařízení školy, pomůcky a hračky v souvislosti s výchovně vzdělávacím procesem. Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Děti ve třídách mají společně vyvozená a pochopená pravidla chování.

Zákonní zástupci po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učiteli mateřské školy.

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání a vyzvedávání dětí. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

Ve všech prostorách mateřské školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, manipulaci s ohněm, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

Zákonní zástupci zajistí, aby děti nenosily do mateřské školy peníze a ozdoby z drahých kovů. Mateřská škola neručí za ztrátu a neposkytuje náhradu

 

9.Úplata za předškolní vzdělávání a stravování

Ceny školného a stravného jsou uvedeny v platném ceníku a platnost je vždy aktualizována na školní rok. Školné a stravné se hradí převodem nebo hotově neprodleně po obdržení vyúčtování. Neuhrazení platby v daném termínu je  považováno za porušení školního řádu a je to důvod k možnému vyloučení z docházky od 1. dne následujícího měsíce.

Rodiče jsou před nástupem do školky seznámeni s ceníkem a s výpočtem školného podle odchozených dní. Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hod. osobně nebo telefonicky. Na následující den se děti omlouvají nejpozději do 17 hodin  osobně, telefonicky  tel. 734 278 876 nebo mailem na: skolkaukonika@gmail.com.  Za neomluvenou absenci se školné ani stravné  nevrací.

Pokud si rodiče vyzvednou dítě až po 17 hodině, bude jim účtováno 100,- Kč za každou započatou ½ hodinu.

Rezervace místa je zajištěna odevzdáním přihlášky a zaplacením rezervačního poplatku ve výši

2000,- Kč, který se následně odečítá z prvního školného. V případě nenastoupení v dohodnutém termínu, rezervační poplatek je nevratný.

 

10. Informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve ŠVP .

Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku informovat u pedagogického pracovníka  o průběhu a výsledcích vzdělávání.

Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s pedagogickým pracovníkem individuelní pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání.

Pedagogický pracovník může vyzvat zákonné zástupce dítěte, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

11.Závěrečná ustanovení

Ředitelka prokazatelně seznámí se Školním řádem zaměstnance školy a přiměřeným způsobem zákonné zástupce dítěte. Jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a zaměstnance školy. Dokument je zveřejněn na webových stránkách školy a nástěnce v  mateřské škole.

Pozdější změny či doplňky Školního řádu se nevylučují.

Školní řád byl projednán na pedagogické radě 3.1. 2017 a nabývá účinnosti  3.1.2017.

 

V Chýni dne  3. 1. 2017                                                                                Mgr. Lenka Jakubová

ředitelka školy